Jak vybírat pružné podlahové krytiny vhodné do zdravotnických zařízení

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Každá podlahová krytina, tedy pružná, textilní, laminátová, korková či dlážděná, je stavebním výrobkem, který svými vlastnostmi musí zajistit bezpečnost stavby jako takové a bezpečnost při jejím používání.

Tato povinnost je dána legislativou platnou v České republice, ale současně v celé Evropské unii, které je ČR členem. Je zakotvena obecně v zákonech č. 22/1997 Sb. a č. 90/2016 Sb., prakticky v nařízení EU č. 305/2011 (tzv. CPR) pro stavební výrobky, které je uplatňováno ve všech členských státech EU stejným způsobem a které stanovuje základní bezpečnostní požadavky na stavební výrobky označované CE. Na toto nařízení navazují harmonizované technické normy, které stanovují konkrétní požadavky na daný typ stavebního výrobku tak, aby po správném zabudování do stavby pro deklarovaný účel použití byla stavba a její používání bezpečné. Pro pružné, textilní a laminátové podlahoviny, které jsou stavebním výrobkem s CE, se jedná o harmonizovanou normu EN 14041 (resp. ČSN EN 14041).

Fatra Elektrostatik X.

Podlahoviny používané ve zdravotnických zařízeních budou vesměs patřit do skupiny „pružných podlahových krytin“ s ohledem na typ stavby a účel používání, které vyžaduje přísné zajištění a udržování čistoty, a s tím spojenou potřebu časté údržby a dezinfekce, především mokrým způsobem.

U podlahových krytin musí být před jejich uvedením na trh zajištěn postup uvedený v CPR, tedy proveden příslušný proces posouzení, na kterém se podílí i nestranné certifikační instituce, tzv. oznámené subjekty/notifikované osoby. Výsledkem takového posouzení je označení podlahoviny CE a vydání tzv. prohlášení o vlastnostech výrobcem. Toto jsou základní důkazy o tom, že výrobek byl řádně posouzen a řádně uveden na trh. Jen takové podlahoviny je možno do objektů zdravotnických zařízení používat.

Přečtěte si:  Nová mediální knihovna od výrobce podlah Tilo

V rámci posuzování podlahoviny dle normy EN 14041 mohou být definovány třídy podlahovin, zejména s ohledem na hořlavostní charakteristiky – reakce vůči ohni; volba podlahoviny s příslušnou třídou je pak na projektantech s ohledem na typ stavby. Vždy platí, že do staveb s pohybem většího počtu osob, tedy i do zdravotnických zařízení, je třeba volit výrobky s vyšší třídou reakce vůči ohni.

Klasifikace výrobků z hlediska reakce vůči ohni definuje norma EN 13501-1; třídy od nejvyšší A1fl, A2fl, Bfl… až po nejnižší Ffl. Třídy jsou definovány i pro obsah uvolněného formaldehydu z výrobku (třídy E1 a E2) a pro parametr odolnosti proti uklouznutí (třídy DS a NPD). Norma EN 14041 definuje i další bezpečnostní parametry, jako jsou obsah pentachlorfenolu a nebezpečných látek obecně, elektrostatické vlastnosti, tepelná vodivost.

Stěnový obklad, Modul. Podlahová krytina, Praktik.

Do zdravotnických zařízení je třeba volit podlahoviny s třídami min. Bfl–Cfl (definují to další stavební předpisy a normy), E1, DS a případně podlahovinu s antistatickými vlastnostmi do prostředí, kde by vzniklý elektrostatický náboj mohl ovlivnit či poškodit funkci lékařských přístrojů.

Při volbě správné, resp. bezpečné, podlahoviny pro zdravotnická zařízení je tedy vždy nutno požadovat splnění legislativních náležitostí, tedy CE a Prohlášení o vlastnostech, a následně vhodné třídy pro daný typ zařízení.

Legislativní požadavky musí plnit jak podlahoviny vyrobené v ČR, tak ty importované – legislativa je platná pro všechny státy EU. Pokud by se jednalo o výrobek dovezený ze zemí mimo EU, i pro ně musí výrobce zajistit řádné posouzení před uvedením na trh, tedy CE a prohlášení o vlastnostech.

Přečtěte si:  Dub Provence (Rustik) - třívrstvá dřevěná podlahoviny
Share.

About Author

Comments are closed.