Tenkovrstvé probarvené omítky, posun zájmu o kvalitu

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Po dlouhá léta jsme byli zvyklí rozlišovat tenkovrstvé probarvené omítky používané na zateplovacích systémech podle druhu v nich užitého pojiva na minerální (vápenocementové), silikátové, disperzní (akrylátové) a silikonové. Toto dělení máme zažité a zhruba máme i představu, co od kterého typu omítky můžeme očekávat. V současnosti však toto rozdělení ztrácí na váze.

V době oživení po dlouhé krizi z roku 2008 se na trhu stavebních hmot objevila řada novinek, které se prvoplánově nehlásí ke konkrétnímu druhu pojiva, ale obsahují jejich vyvážené kombinace. Ba co víc, v tenkovrstvých probarvených omítkách se začínají uplatňovat nová speciální aditiva a funkční plniva, která vlastnosti původního typu omítky modifikují a mění. Např. není problém, aby „silikonová“ omítka za určitých konkrétních podmínek vykazovala do jisté míry „hydrofilní“ chování atp. Tyto nové materiály dosahují ve srovnání s těmi tradičními vyšší užitné hodnoty a na trhu představují prémiovou třídu výrobků.

Prémiové výrobky

Je potěšitelné, že mnozí investoři tuto kvalitu dovedou ocenit a moderní prémiové výrobky vyžadují. Jaké konkrétní výhody tím získají? Jak můžeme prémiové výrobky obecně charakterizovat?

Dlouhodobá praktická zkušenost výrobců pastovitých omítek s životností jejich povrchových úprav zateplovacích systémů jim umožnila standardní výrobky nákladově optimalizovat. V minulé době to bylo stěžejní. Problémy s odbytem nutily prodejce snižovat ceny. Rostl tlak na výrobní náklady, jejichž podstatnou součástí jsou náklady na materiál – na vstupní suroviny. Odbyt proto nalézaly výrobky low-end, které právě splňovaly zákonné požadavky na zkušebnictví, nezbytné pro jejich uvedení na trh. Jedním z míst, kde bylo možno ušetřit, byl obsah pojiva.

Vyšší obsah pojiva

Nové prémiové výrobky mají ve srovnání s těmi tradičními obsah pojiva zvýšený. To jim poskytuje rezervu jak pro pigmentaci do sytých odstínů pestrých barev, tak i pro delší životnost v kritických mikroklimatických podmínkách.

Víme, že na prakticky každé fasádě se vyskytují architektonické detaily, na kterých povrchová úprava zvláště trpí bez ohledu na to, v jak klimaticky příznivé lokalitě se objekt nalézá. Příkladem mohou být římsy, bosáže, šambrány a parapety. A právě vyšší obsah pojiva v prémiových výrobcích jim dává lepší předpoklad dlouhodobě obstát i v těchto podmínkách.

Co se pigmentace týče, je bohatší obsah filmotvorného pojiva rovněž výhodou. Přestože je převážná většina tenkovrstvých fasádních omítek formulována jako matná povrchová úprava a obsah pojiva v jejich receptuře nesmí být vysoký, existuje určité rozmezí, ve kterém se reálně může pohybovat, aniž by došlo k nepříznivému ovlivnění lesku povrchu a dalších užitných vlastností, jako např. prodyšnosti. Je logické, že omítka s větším obsahem pojiva je schopna vázat více pigmentů, a tedy být sytěji probarvována. A současný trend takové intenzivní odstíny na fasádách vyžaduje.

Hodnotnější druh pojiva

Zatímco běžné disperzní omítky během let nákladové optimalizace prošly cestu od drahých akrylátových pojiv směrem ke kopolymerům styren-akrylátovým až např. pojivům etylen-vinylacetátovým, která jsou při stále velmi dobrých vlastnostech cenově mnohem dostupnější, prémiové výrobky se vývojovou spirálou vracejí zpět k těm pojivům, která vždy prokazovala tu nejlepší povětrnostní stabilitu a nejnižší sklon ke žloutnutí, tedy k plně akrylátovým disperzím. Cenová hladina prémiových výrobků to umožnila.

Cool pigmenty

K probarvování prémiových omítek jsou užívány nové druhy pigmentů, jež eliminují letitý problém tmavých fasád, kterým bylo jejich přehřívání při oslunění. Typickým příkladem je náhrada běžné železité černi speciálními tepelně odrazivými pigmenty, např. směsným oxidem železito-chromitým nebo černým nikelnatým spinelem. Tyto pigmenty absorbují viditelné světlo, ale krátkovlnné infračervené záření odrážejí. Při jejich použití si proto slunečnímu svitu vystavená fasáda uchovává nižší teplotu než fasáda probarvená běžnými pigmenty. Tím se omezí její teplotní dilatace a degradace. Fasáda se tolik nepřehřívá.

Fotokatalytické pigmenty

Pro prémiové výrobky je charakteristické inovativní využití znalostí z jiných oborů, např. nanotechnologií. Ukázkou může být zakomponování fotokatalyticky aktivních nanočástic oxidu titaničitého do samočisticích omítek. Na jejich povrchu se po dopadu slunečního světla tvoří volné radikály štěpící organické nečistoty, jako jsou řasy, houby a jiné mikroorganismy, usazené na povrchu omítky. Degradované zbytky špíny včetně zbytků biologického napadení pak mohou být snadno splaveny např. deštěm a fasáda zůstává dlouho čistá.

Nová aditiva

Konzistence, plasticita a tokové chování nejmodernějších pastovitých omítek je přesně nastavováno speciálními reologickými přísadami, např. polyuretanovými asociativními záhustkami, které mají vyšší účinnost a stabilitu než tradiční deriváty celulózy. Jejich užitím je dosahováno lepší skladovatelnosti omítek (např. omezením sedimentace) a velmi

Share.

About Author

Comments are closed.